Huurvoorwaarden Boavista Holiday Rentals 

1. Aankomst en vertrek
In principe geldt de zaterdag als wisseldag. Op de dag van aankomst is de woning vanaf 14.00 uur beschikbaar en deze dient op de vertrekdag om 10.00 uur te worden verlaten. Indien uw aankomst/vertrek dag niet op zaterdag is of uw vluchttijden afwijken, kan in overleg bovenstaande tijden/dag worden aangepast (indien mogelijk).
 
2. Reservering
De reservering van een huis dient te geschieden via de website of e-mail. Deze wijze van reserveren is bindend voor de huurder.
 
3. Prijzen
3.1 Genoemde prijzen zijn in Euro(€), per woning, per week. Wij werken met all-inclusive prijzen. Dit wil zeggen dat de huur van een woning inclusief gebruik van bedlinnen, handdoeken, verbruik van gas, water en elektriciteit plus de eindschoonmaak is.
3.2 Wij bieden extra services tegen meerprijs, deze zijn te vinden op onze website onder ‘services’.
3.3 Tarieven voor lange termijn/overwinteren maken wij graag voor u op maat, neem hiervoor contact op per telefoon of e-mail.

 
4. Aantal personen
Voor elke woning geldt een maximale bezetting van het aantal personen. Volgens de Portugese wetgeving mag dit aantal absoluut niet overschreden worden vanwege de veiligheid.
 
5. Betaling
Nadat u van Boavista een bevestiging van uw aanvraag heeft ontvangen dient u per bank een aanbetaling van 25% van de totale huursom te voldoen. Na ontvangst van de aanbetaling is de reservering definitief en ontvangt u een bevestiging van uw boeking en verdere benodigde informatie. De resterende 75% ontvangen wij uiterlijk 1 maand voor aankomst per bank. Ook is het mogelijk het resterende bedrag contant te voldoen op de dag van aankomst bij de sleuteloverdracht.
 
6. Annulering door huurder
Annuleringen dienen schriftelijk aan Boavista te worden bevestigd. Bij annulering tot 8 weken voor aankomst is de huurder 25% van de totale huurkosten verschuldigd. Bij annulering 4-8 weken voor aankomst is dit percentage 75%. Indien de annulering binnen 4 weken voor aankomst geschiedt is de huurder de totale huursom verschuldigd.
 
7. Annulering door Boavista
Indien Boavista wegens omstandigheden buiten haar schuld een reservering moet annuleren, zal u een vergelijkbare woning in dezelfde prijsklasse worden aangeboden.
 
8. Schoonmaak
Bij iedere boeking is, ongeacht de huurperiode, de eindschoonmaak inclusief. Wij verwachten echter dat u de woning bij vertrek opgeruimd en bezemschoon achter laat. Serviesgoed dient te zijn afgewassen en opgeborgen op de daartoe bestemde plaats.

9. Klachten
Mochten er ondanks onze zorgvuldige selectie en controle klachten zijn, verzoekenwij u direct  telefonisch contact op te nemen met Boavista.
Het telefoonnummer vindt u op de website en in de toegestuurde reisbescheiden.
 
10. Borgsom
10.1 De huurder dient voor het verblijf in het vakantiehuis ter plaatse aan Boavista een borgsom te betalen van €100,- . Bij gebreke daarvan zal de
huurovereenkomst op de ingangsdatum als ontbonden worden beschouwd!
10.2 De borgsom dient bij aankomst op het verblijfsadres aan Boavista te worden voldaan, tenzij in de huurovereenkomst anders is bepaald. Na afloop van het verblijf mag Boavista de accommodatie controleren. In het vakantiehuis geconstateerde beschadigingen of vermissing van in of aan het vakantiehuis aanwezige zaken worden met de borgsom verrekend. Het eventuele restant van de borgsom word dan aan de huurder gerestitueerd bij het vertrek.

11. Aansprakelijkheid
11.1 Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de woning, de inrichting en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Eventuele door de huurder of medehuurders aangerichte schade moet meteen aan Boavista gemeld en vergoed worden. Badlinnen dient niet gebruikt te worden voor het strand. Vóór uw vertrek mag Boavista de accommodatie controleren. Het gehuurde mag alleen worden gebruikt door de huurder(s) en medehuurder(s) en het is nimmer toegestaan het gehuurde onder te verhuren of aan te wenden voor andere doeleinden dan vakantieverblijf.
11.2 Boavista is, behoudens wettelijke aansprakelijkheid, nimmer aansprakelijk voor verlies, diefstal en/of (letsel)schade, berokkend aan of door huurders van door Boavista gecontracteerde vakantiehuizen en is derhalve beperkt tot het bedrag dat voor het gehuurde is betaald. Boavista is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade en gemiste besparingen.
11.3 Kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door Boavista aangeboden vakantiehuizen binden Boavista niet. Boavista is niet aansprakelijk voor tussentijdse wijzigingen in gegevens en prijzen. De (prijs)informatie op de website is leidend. Eerder verschenen de (prijs)informatie vervalt hiermee.
11.4 Het kan gebeuren dat er in de buurt van uw vakantiewoning werkzaamheden plaats vinden zoals bouwwerkzaamheden, wegopbrekingen of andere activiteiten. Boavista is niet aansprakelijk voor eventuele overlast die hier uit voort vloeit

12. Beëindiging van de huurovereenkomst door verhuurder
Boavista is gerechtigd de huurovereenkomst met onmiddellijke ingang
op te zeggen:
a. indien, na in gebreke te zijn gesteld, in verzuim geraakt ter zake de nakoming van
enige zwaarwegende verplichting voortvloeiende uit de huurovereenkomst en/of deze voorwaarden;
b. indien de huurder zich, na daartoe te zijn gesommeerd, niet gedraagt als een
goed huurder, in het bijzonder indien de huurder, ondanks waarschuwingen van de
eigenaar of de beheerder, ernstige hinder veroorzaakt aan zijn verblijfsomgeving.

13. Roken en huisdieren
Roken en huisdieren zijn niet toegestaan in de vakantiehuizen, tenzij anders aangegeven.
Mocht deze regel overschreden worden is Boavista genoodzaakt om hiervoor extra schoonmaakkosten in rekening te brengen van €100,- aan de huurder.

14. Privacy
Door vrijwillig uw persoonsgegevens te verstrekken aan de hand van enig formulier op deze webpagina of e-mail en het verzenden ervan te aanvaarden, machtigt u Boavista uitdrukkelijk tot het verwerken en opnemen van de verzonden gegevens in een bestand van haar eigendom.

Het doel van het verzamelen en verwerken van de persoonsgegevens die u verstrekt, is contact met u op te nemen om uw verzoeken te beantwoorden en u informatie te bezorgen over de producten en diensten die deze onderneming aanbiedt.

De gegevens die u verstrekt in de velden met een * zijn verplicht om te kunnen voldoen aan het hierboven aangegeven doel. Boavista heeft alle nodige technische maatregelen getroffen om te voorkomen dat de door u verstrekte persoonsgegevens worden gewijzigd, verloren gaan of onbevoegd worden verwerkt, rekening houdend met de beperkingen van Internet. Boavista verbindt zich tot vertrouwelijkheid met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens.

Websiteinstellingen
NL | EN
Facebook
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg